Ερώτηση Αντιστοίχισης

Να γίνει η αντιστοίχιση των παρακάτω αντωνύμων.

Αντιστοιχίστε το τμήμα στα αριστερά με τη σωστή επιλογή του μενού στα δεξία
αγέλη
άδηλος
θέλξη
διαπρεπής