Ερώτηση Αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με της Β, σύμφωνα με τα αντώνυμα τους:

Αντιστοιχίστε το τμήμα στα αριστερά με τη σωστή επιλογή του μενού στα δεξία
Σοβινισμός
Άμβλυνση
Κατατείνω
Απανθρωποποίηση
Βερμπαλισμός