Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις στις προτάσεις

Ερώτηση Αντιστοίχησης

Επιλέξτε τη σωστή λέξη που λέιπει από τη πρόταση από το μενού στα δεξία
Μιλούσε πάντα με _______ , αδιαφορώντας αν γινόταν αντιπαθητικός.
Δεν _______ , ακόμα οι απόψεις της κυβερνήσεως.
Οργανώθηκε ________ συλλαλητήριο.
Ο _______ των συνειδήσεων.
Αυτά είναι _______ της φαντασίας.
________ για την καταγωγή του.
Τα χθεσινά γεγονότα ______ την ανησυχία του κοινού
______ για όσα του έχουν συμβεί.